Referenties

Methodisch werken & het Electronisch Patient Dossier (EPD)

Een goed ingericht EPD is een krachtig instrument om methodisch werken in de zorg te versterken. The Flow Initiave ondersteunde GGZ Friesland in 2011 en 2012 bij de inrichting van onderdelen van het EPD en een methodische werkwijze om deze te hanteren. Dit gebeurt vanuit het perspectief van behandelaar en verpleegkundige. Daarbij staan de individuele cliënt en het primaire werkproces centraal.

Dit heeft geleid tot:

  • Vaststellen van uitgangspunten: zorginhoudelijk en verantwoordingskader (bijv. AWBZ)
  • Tools om mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen; bijv. een risico inventarisatie, verpleegkundige anamnese, gespreksingangen voor ontwikkelinggerichte wensen.
  • Planning van werkafspraken: behandelplan (afspraken over behandeldoelen), begeleidingsplan (afspraken over begeleiding bij dagelijks leven), trajectplan (afspraken over invulling van werken, leren, vrije tijd).
  • Rapportage op basis van observatievragen; opgesteld vanuit multi-disciplinaire bespreking (samen met cliënt) – deze vragen geven richting aan de dagelijkse rapportage.
  • Samenvattingskaart; samenvatting van rapportage als input voor periodieke cliëntbespreking/behandelevaluatie.
  • Met aandacht voor verbinding met overige formulieren / procedures, bijv. een crisisplan, suïcidepreventieplan en medicatieoverzicht.

Aan de slag met clientervaringen

Luisteren naar ervaringen van cliënten is een startpunt om doelgericht aan kwaliteitsverbetering te werken. NPCF biedt met het initiatief www.zorgkaartnederland.nl zowel burger als zorgaanbieder de kans iets te doen met ervaringen in de zorg. Vaak overheerst in eerste instantie de vrees dat zo’n instrument een openbare klaagbank wordt. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders die open staan voor (of zelfs actief vragen om) feedback van cliënten veel positieve en leerzame reacties krijgen. Door adequaat te reageren op negatieve ervaringen laat de zorgaanbieder zien waar hij voor staat. The Flow Initiative heeft ondersteuning geboden aan de NPCF bij de promotie van www.zorgkaartnederland.nl in de ouderenzorg (V&V sector).

Tevens deed The Flow Initiative in 2011/2012 een projectevaluatie van het programma “Zichtbare Zorg Ziekenhuiszorg” uitgevoerd door de NPCF in samenwerking met de Consumentenbond. Daarbij is
uitgewerkt op welke wijze patiënten en patiëntorganisaties actiever betrokken kunnen worden in het proces om indicatoren op te stellen vanuit cliëntperspectief.

06 - 47966456

Hier is binnenkort mijn weblog te vinden.

Lees verder


Copyright 2024 - The Flow Initiative - Design: Studio Nico den Dulk